Javni poziv "Drvo je prvo"

foto: TZ Lošinj
foto: TZ Lošinj
Turistička zajednica Grada Malog Lošinja objavljuje Javni poziv za odabir tradicijskih barki za provedbu projekta "Drvo je prvo".


1. Predmet javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje rekonstrukcije tradicionalnih drvenih barki s uvjetom da se uključe u aktivnosti Festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta - Losinava i odlazak na regate tradicijskih barki.
Cilj Javnog poziva je očuvanje kulturnog nasljeđa gradnje brodova i brodica koje kao otok posjedujemo i to prvenstveno u drvu, prirodnom resursu koje zahtjeva brigu i znanje a sve s ciljem podizanja svijesti građana i gostiju o održivom razvoju destinacije.
TZG Malog Lošinja bi na taj način pokrenula revitalizaciju nekadašnje lošinjske male drvene brodogradnje i time očuvala na jednom mjestu stare zanate poput kalafatanja, krpanja jedra, izradu vesla.
Ovim Javnim pozivom obnovit će se male tradicionalne drvene barke na ovom području, a koje će nakon obnove koristiti kao izložbeni primjerci baštine na otvorenom, a ujedno i predstavljati na manifestacijama u regatama tradicijskih plovila i sličnim kulturno-turističkim manifestacijama i sličnim aktivnostima vezanim za očuvanje i valorizaciju pomorske baštine.

2. Prihvatljivi prijavitelji i tehnička obilježja tradicijskih barki
Prijavitelj može biti pravna ili fizička osoba koja u svom vlasništvu ima barku koja je tradicionalna za područje Grada Malog Lošinja, sjevernog Jadrana odnosno Primorsko-goranske županije ( u daljnjem tekstu; tradicijska barka ) ili osoba koju je vlasnik ovlastio da se služi njegovom tradicijskom barkom na način koji omogućava da se ona obnovi u sklopu ovog Projekta i da prijavitelj ispuni sve obaveze koje će vezano za njega imati tijekom provedbe Projekta i minimalno 5 godina nakon njegovog završetka.
Prijavom na javni poziv prijavitelj izražava svoj pristanak da se prijavljena barka obnovi i obvezuje se :
- U odgovarajućem trenutku tijekom 2024. ovisno o dinamici provedbe Projekta na zahtjev TZG Malog Lošinja kao vodećeg partnera, predati barku na obnovu odabranom izvođaču radova
- Financirati troškove obnove barke do iskorištenja max.iznosa planiranog Programom rada TZG Malog Lošinja za navedenu namjenu u 2024.godini
- Na zahtjev TZG Malog Lošinja omogućiti tehničko i dokumentarističko snimanje plovila tijekom obnove barke, tehnički nadzor obnove, ispunjavanje obrasca katalogizacije
- Zadržati barku na području Grada Malog Lošinja i omogućiti njeno korištenje u kulturno-turističkim i dr. manifestacijama vezanim za očuvanje pomorske baštine Grada Malog Lošinja tijekom provedbe i minimalno 5 godina nakon završetka Projekta

3. Obvezan sadržaj prijave i prilozi
Prijava na ovaj javni poziv mora sadržavati:
1. Datum prijave, podatke o prijavitelju, a ako se prijavljuje tuđa barka o prijavitelju i vlasniku barke
 - ako se radi o fizičkoj osobi: ime i prezime, prebivalište i/ili boravište, OIB, kontakt – telefon/ e-mail
 - ako se radi o pravnoj osobi: naziv, sjedište, odgovorna osoba, matični broj i OIB, kontakt - telefon/ e-mail
2. naznaku tipa tradicijske barke koja se prijavljuje
3. opis tradicijske barke koji mora sadržavati sljedeće podatke:
 - godina gradnje, mjesto gradnje i brodograditelj ako su poznati
 - osnovne dimenzije tradicijske barke
 - konstrukcijska obilježja (trup)
 - obilježja porivnog stroja ako postoji
 - obilježja opreme (užad, palubna oprema)
 - obilježja snasti (jarboli, jedra)
 - fotografije u boji iz različitih kutova iz kojih će biti vidljivo kakvo je trenutno stanje tradicijske barke
 - procjenu potrebnih zahvata obnove i njihov opis
 - zanimljive činjenice i povijest tradicijske barke ako su poznati
4. naznaka plovnog stanja tradicijske barke i gdje se trenutno nalazi odnosno čuva

Prijavi su prijavitelji dužni priložiti:
- presliku osobne iskaznice odnosno izvod iz odgovarajućeg registra prijavitelja iz kojih su vidljivi podaci o prijavitelju
- presliku osobne iskaznice odnosno izvod iz odgovarajućeg registra vlasnika barke ako se prijavljuje tuđa tradicijska barka
- preslika osobne iskaznice odgovorne osobe ako je prijavitelj i/ili vlasnik pravna osoba
- presliku dozvole za plovidbu brodice ako je vlasnik posjeduje ili izvod iz odgovarajućeg registra ako je barka registrirana ili izjavu vlasnika barke da je barka u njegovom vlasništvu uz odgovarajući dokaz
- ako prijavitelj nije vlasnik barke potrebno je dostaviti dokaz o ovlasti prijavitelja da koristi barku na način koji omogućuje da se ona obnovi u sklopu ovog Projekta i da prijavitelj ispuni sve obaveze koje će vezano za njega imati tijekom provedbe Projekta i minimalno 5 godina nakon njegovog završetka (ugovor, izjava vlasnika barke i sl.)
- opis i popis dosadašnjih aktivnosti kojima je prijavitelj doprinio pomorskoj baštini, njenom očuvanju i revitalizaciji te odgovarajuće dokaze o navedenom doprinosu
- izjavu kojom prijavitelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog Javnog poziva i da preuzima sve obaveze koje iz njega proizlaze
Prijava i sve izjave koje je prijavitelj dužan priložiti moraju biti vlastoručno potpisane ako se radi o fizičkoj osobi odnosno ovjerene pečatom i potpisane od strane odgovorne osobe ako se radi o pravnoj osobi. Prijava i izjave koje ne budu potpisane na navedeni način neće se smatrati valjanima, a prijava će biti isključena iz postupka daljnjeg ocjenjivanja i odabira.  
Dokaz o ovlasti prijavitelja da koristi tuđu tradicijsku barku mora sadržavati i potpis vlasnika tradicijske barke ovjeren kod javnog bilježnika. U protivnom se dostavljeni dokaz o ovlasti neće smatrati odgovarajućim i prijava će biti isključen iz postupka daljnjeg ocjenjivanja i odabira.
Prijava se podnosi na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

4. Ocjenjivanje i odabir tradicijskih barki
Ocjenjivanje i odabir tradicijskih barki će izvršiti stručno povjerenstvo koje će imenovati TZG MALOG LOŠINJA (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).
Stručno povjerenstvo će utvrđivati da li se radi o tradicijskoj barci na temelju tehničkih obilježja barki, a pogotovo na sljedećim obilježjima:
- trup i dijelovi opreme od drva, tradicionalna jadranska (mediteranska) gradnja, s rebrima i oplatom u jednom sloju tj. dodirna gradnja
- da li je opremljena jedrima s tradicionalnim jadranskom (mediteranskom) oputom, ako ima jedra
- projekt, gradnja i materijali (što se tiče trupa i opreme bilo fiksne ili pomične) u skladu s onima upotrebljavanima u pomorstvu za ribolov i promet na Jadranu.
Stručno povjerenstvo će ocjenjivati barke prema kriterijima a to su:
1. opći kriteriji
 - izvornost barke
 - povijesna vrijednost
2. tehnički kriteriji za tradicijska plovila, tj. pravilnika koordinacije za obnovu pomorskih barki
3. kriteriji doprinosa prijavitelja (fizičke ili pravne osobe) očuvanju i revitalizaciji pomorske baštine na području Grada Malog Lošinja
 - dosadašnji doprinos u očuvanju i revitalizaciji maritimne baštine
 - sudjelovanje na manifestacijama zasnovanim na pomorskoj baštini (festivali mora, smotre i regate, …)
 - sudjelovanje u radionicama tradicijskih pomorskih i brodograditeljskih vještina
Pri odabiru barki, prednost će imati prijavitelji koji su na bilo koji način svojim dosadašnjim aktivnostima i djelovanjem doprinosili očuvanju i revitalizaciji pomorske baštine.
Stručno povjerenstvo će pri odabiru tradicijskih barki posebno voditi računa da postigne optimalni omjer utrošenih sredstava i doprinosa očuvanju pomorske baštine na ovom području.

5. Troškovi obnove barki
Ukupno raspoloživa sredstva za obnovu barki iznose 15.000 eura u 2024. godini.
Iznimno, Stručno povjerenstvo može preraspodijeliti i predložiti veći iznos za obnovu pojedine barke ako smatra da bi njena obnova bila od iznimnog značaja za očuvanje pomorske baštine u odnosu na ostale prijavljene barke, sve u okviru raspoloživih sredstava.

6. Način dostave prijava
Prijavitelji su prijavu s popisanim prilozima iz točke 3. ovog Javnog poziva dužni dostaviti na adresu:
Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Priko 42, Mali Lošinj
s naznakom "za javni poziv za obnovu barki"
zaključno do 31. ožujka 2024. neovisno o načinu dostave.
Prijava se smatra dostavljenom u trenutku kada je zaprimljena u Turističkom uredu neovisno o načinu slanja i/ili dostave.
Prijave koje ne budu dostavljene u roku smatrat će se nepravovremenima i isključit će se iz Natječaja.

7. Odluka o odabiru
Stručno povjerenstvo će izraditi odluku o odabiru tradicijskih barki koju će, zajedno sa svim relevantnim podacima o prijavitelju dostaviti TZG Malog Lošinja i objaviti je u roku 15 dana od donošenja iste.
TZG Malog Lošinja će s prijaviteljima odabranih barki sklopiti ugovor kojim će urediti međusobna prava i odnose sukladno uvjetima ovog javnog poziva.

8. Kontakt za dodatne informacije
Bilo kakve dodatne informacije ili pojašnjenja pojedinih odredbi ovog Javnog poziva, možete zatražiti pisanim putem na e-mail adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Izvor: Turistička zajednica Grada Malog Lošinja